Hungheuang

ແປພາສາ

image Admin HungHeuang
20/10/2021

ບໍລິການສະໜອງລາມແປພາສາ ແລະແປເອກະສານໃນປະເທດລາວ

ໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເສດຖະກິດທີ່ເປີດກວ້າງ, ການຄ້າລະຫວ່າງບໍລິສັດຂ້າມຊາດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການລ່າມແປພາສາ ແລະການແປເອກະສານໃນບັນດາປະເທດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ, ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ກ່ອນອື່ນໝົດ, ການເຂົ້າໃຈພາສາ, ວັດທະນະທຳ ແລະກົດໝາຍຂອງປະເທດເຈົ້າຂອງຈະສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະການພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນການກໍານົດແນວທາງການພັດທະນາ, ສ້າງກອບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດໃດໜຶ່ງ. ອັນທີສອງ, ເມື່ອວິສາຫະກິດ, ຄູ່ການຄ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການສື່ສານກັບປະຊາຊົນ […]

Liên hệ

Đăng ký tư vấn